ตัวอย่างหนังสือใหม่POST [2018-02-07]

ประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูล RSC (Royal Society of Chemistry)

RSC Gold Package ฐานข้อมูลทางด้านเคมีของ Royal Society of Chemistry ซึ่งเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดทางด้านเคมี ที่ได้รวบรวมงานวิจัยที่ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หลัก รวมถึงสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

view 77

Read More

POST [2018-02-15]

ขอเชิญทำลองใช้ฐานข้อมูล Lyell collection from The Geological society

Lyell collection from The Geological society ฐานข้อมูลด้านธรณีวิทยา ของสมาคม Geological Society of London ประกอบด้วยหนังสือ วารสาร ของ Society, Special Publications และหนังสือสำคัญๆ

view 5

Read More

POST [2018-01-12]

หัวหน้างานห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PUL

นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ หัวหน้างานห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี การนำเสนอผลงานวิชาการ โดยวาจา หัวข้อ การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) จากผลงาน ฐานข้อมูลวารสารวิชาการเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Academic Journal Publication Support Database)

view 127

Read More

POST [2017-09-26]

ฐานข้อมูล Academic Journal Publication Support Database

ฐานข้อมูล Academic Journal Publication Support Database เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

view 892

Read MoreNew Research

Geologic framework of the Fang Hot Springs area with emphasis on structure, hydrology, and geothermal development, Chiang Mai Province, northern Thailand

Author : Wood S.
PublicationName : Geothermal Energy
Date : 1 December 2018
Volume : 6

Effect of nanograin-boundary networks generation on corrosion of carburized martensitic stainless steel

Author : Boonruang C.
PublicationName : Scientific Reports
Date : 1 December 2018
Volume : 8

Trends of homicidal deaths in central Bangkok, Thailand: a 5-year retrospective study

Author : Sakulsaengprapha V.
PublicationName : Egyptian Journal of Forensic Sciences
Date : 1 December 2018
Volume : 8

Electrochemical Evaluation and Phase-related Impedance Studies on Silicon-Few Layer Graphene (FLG) Composite Electrode Systems

Author : Huang Q.
PublicationName : Scientific Reports
Date : 1 December 2018
Volume : 8

Contrasting maternal and paternal genetic variation of hunter-gatherer groups in Thailand

Author : Kutanan W.
PublicationName : Scientific Reports
Date : 1 December 2018
Volume : 8