ตัวอย่างหนังสือใหม่POST [2018-09-20]

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote Web แก่นักศึกษาระดั

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote Web แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กระบวนวิชาสัมมนา 1 : 601497 จำนวน 63 คน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

view 1

Read More

POST [2018-09-18]

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ TURNITIN

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ TURNITIN เพื่อใช้ในการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมในการเขียนงานทางวิทยาศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี ในกระบวนวิชา 203753 : Scientific Reading and Writing in Chemistry

view 6

Read More

POST [2018-08-29]

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์แล

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำวิจัยและปัญหาพิเศษ ณ ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศประจำคณะวิทยาศาสตร์ SCB1

view 28

Read More

POST [2018-08-22]

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์แล

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ TURNITIN แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ SCB4 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์

view 102

Read More

POST [2018-08-15]

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์แล

Science Library CMU : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มช. เผยแพร่โดย Stefany Tangzii · 11 นาที · บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนวิชา 605496 : SEMINAR IN PDT 1 จำนวน 47 คน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

view 87

Read More

POST [2018-08-21]

นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ และนายเอกสิทธิ์ ปัญญามี พนักงานปฏิบัติงาน เข

นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ และนายเอกสิทธิ์ ปัญญามี พนักงานปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of Open Library to Open Society “The 1st iCOO Conference” (iCOO 2018)

view 74

Read More

POST [2018-05-09]

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 20 กรกฎ

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากสำรวจหนังสือประจำปี

view 465

Read More

POST [2018-04-26]

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ TURNITIN แก่นัก

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ TURNITIN แก่นักศึกษาภาควิชาเคมี ในกระบวนวิชา 203300 (คม.300) ทักษะพื้นฐานและจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ และผู้ที่สนใจ จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้อง CB1315 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

view 502

Read More

POST [2018-04-24]

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ TURNITIN แก่นัก

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ TURNITIN แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ จำนวน 49 คน กระบวนวิชา 603396 : ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

view 518

Read More

POST [2018-04-19]

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote Web

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote Web นักศึกษากระบวนวิชา 203300 (คม.300) ทักษะพื้นฐานและจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ และผู้ที่สนใจ จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้อง CB1315 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

view 512

Read More