ตัวอย่างหนังสือใหม่POST [2018-05-09]

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 20 กรกฎ

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากสำรวจหนังสือประจำปี

view 62

Read More

POST [2018-04-26]

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ TURNITIN แก่นัก

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ TURNITIN แก่นักศึกษาภาควิชาเคมี ในกระบวนวิชา 203300 (คม.300) ทักษะพื้นฐานและจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ และผู้ที่สนใจ จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้อง CB1315 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

view 102

Read More

POST [2018-04-24]

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ TURNITIN แก่นัก

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ TURNITIN แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ จำนวน 49 คน กระบวนวิชา 603396 : ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

view 88

Read More

POST [2018-04-19]

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote Web

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote Web นักศึกษากระบวนวิชา 203300 (คม.300) ทักษะพื้นฐานและจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ และผู้ที่สนใจ จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้อง CB1315 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

view 89

Read More

POST [2018-04-18]

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNoteX8 แก่นักศึกษาชั้นปี

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNoteX8 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ จำนวน 49 คน กระบวนวิชา 603396 : ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุ

view 83

Read More

POST [2018-04-17]

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มช. เปิดให้บริการช่วงก่อนสอบปลายภาคการศึกษา 2/2560

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มช. เปิดให้บริการช่วงก่อนสอบปลายภาคการศึกษา 2/2560 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2561

view 97

Read More

POST [2018-04-02]

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์แล

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ จำนวน 49 คน

view 95

Read More

POST [2018-03-28]

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมบรรยายในโครงการ "งานบริหารงานวิจัยฯ สัญจร ครั้งที่ 1"

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมบรรยายในโครงการ "งานบริหารงานวิจัยฯ สัญจร ครั้งที่ 1" ในหัวข้อ แนะนำฐานข้อมูล Academic Journal Publication Support Database

view 114

Read More

POST [2018-02-07]

ประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูล RSC (Royal Society of Chemistry)

RSC Gold Package ฐานข้อมูลทางด้านเคมีของ Royal Society of Chemistry ซึ่งเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดทางด้านเคมี ที่ได้รวบรวมงานวิจัยที่ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หลัก รวมถึงสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

view 194

Read More

POST [2018-02-15]

ขอเชิญทำลองใช้ฐานข้อมูล Lyell collection from The Geological society

Lyell collection from The Geological society ฐานข้อมูลด้านธรณีวิทยา ของสมาคม Geological Society of London ประกอบด้วยหนังสือ วารสาร ของ Society, Special Publications และหนังสือสำคัญๆ

view 137

Read More