ตัวอย่างหนังสือใหม่POST [2019-01-17]

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ TURNITIN ในกิจก

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ TURNITIN ในกิจกรรม Lunch Talk แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาธรณีวิทยา จำนวน 23 คน

view 0

Read More

POST [2019-01-14]

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์แล

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ในกระบวนวิชา 210200 - PROB BASED LEARN MATS SCI เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้อง PB2-106 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

view 14

Read More

POST [2018-11-19]

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการช่วงก่อนสอบปลายภาคการศึกษา 1/2561

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการช่วงก่อนสอบปลายภาคการศึกษา 1/2561 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2561

view 92

Read More

POST [2018-11-02]

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พิจารณาการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect รูปแบบใหม่ในปีงบประมาณ 2562 โดยสามารถเข้าใช้งานได้ 4 สาขาวิชา คือ 1. สาขา Agricultural and Biological Sciences 2. Social Sciences 3. Engineering 4. Immunology and Microbiology

view 136

Read More

POST [2018-09-20]

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote Web แก่นักศึกษาระดั

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote Web แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กระบวนวิชาสัมมนา 1 : 601497 จำนวน 63 คน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

view 296

Read More

POST [2018-09-18]

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ TURNITIN

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ TURNITIN เพื่อใช้ในการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมในการเขียนงานทางวิทยาศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี ในกระบวนวิชา 203753 : Scientific Reading and Writing in Chemistry

view 238

Read More

POST [2018-08-29]

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์แล

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำวิจัยและปัญหาพิเศษ ณ ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศประจำคณะวิทยาศาสตร์ SCB1

view 258

Read More

POST [2018-08-22]

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์แล

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ TURNITIN แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ SCB4 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์

view 451

Read More

POST [2018-08-15]

บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์แล

Science Library CMU : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มช. เผยแพร่โดย Stefany Tangzii · 11 นาที · บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนวิชา 605496 : SEMINAR IN PDT 1 จำนวน 47 คน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

view 368

Read More

POST [2018-08-21]

นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ และนายเอกสิทธิ์ ปัญญามี พนักงานปฏิบัติงาน เข

นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ และนายเอกสิทธิ์ ปัญญามี พนักงานปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of Open Library to Open Society “The 1st iCOO Conference” (iCOO 2018)

view 374

Read More